čtvrtek 26. listopadu 2015

Najbližšie meditačné, očistné, sebapoznávacie semináre


Od ilúzií k právde - očistno meditačný seminár s očistnou ceremóniou Pavúčí tanec, 7. - 9. jún Zaježová

Seminár bude prebiehať intenzívne a je určený pre tých, ktorí potrebujú prejsť hlbšou očistou cez ceremóniu Pavúčí tanec, chcú sa otvoriť vnútornej pravde a prehĺbiť sa v meditácii. Seminár vychádza z náhľadu, kedy sa nesnažíme byť lepšími, slobodnejšími, ale opačne postupne očisťujeme to, čo prekrýva našu skutočnú podstatu, ktorou už sme, aby mohla naplno žiariť. Pochopením a prijatím zákonitostí tejto existencie a vlastnej zodpovednosti za náš život sa viac uvoľňujeme a sme ochotní púšťať jednu ilúziu za druhou - to, čo sme si "mysleli že sme". Budeme rozvíjať uvoľnenosť, zároveň disciplínu, zdravý postoj a náhľad na duchovno. Rozvíjať súcit a altruizmus. Chápať a uvoľňovať potlačené emócie. Rozpoznávať sklony, ktoré vytvárajú utrpenie v živote a učiť sa ich nenasledovať. Všetko sa zároveň budeme snažiť neustále prepájať s každodenným životom. Očistná ceremónia Pavúčí tanec - pomáha najmä očiste a liečeniu prostredníctvom pohybu/tanca, spevu a hudby. Očista a liečenie prebieha na fyzickej, mentálnej, emocionálnej, duchovnej úrovni. Podporuje tiež kapacitu súcitu a služby pre druhých. Proces prebieha v kruhu. Každý jednotlivo postupne vstupuje do stredu kruhu, do katarzie, v ktorom púšťa kontrolu. Deje sa to za podpory sprievodkyne a kruhu ľudí, ktorí spoločne tvoria neprerušovaný prúd živej, intuitívne tvorenej hudby, spevom, tancom a modlitbami podporujú proces človeka v strede. V rovine očisty je zámerom očistiť sa z jedov minulosti (traumy, šoky), ktoré sa nám doposiaľ nepodarilo uvoľniť a ktoré naďalej otravujú telo, myseľ, reč, srdce a podmieňujú náš život, vzťahy, prácu, vnútorný mier a uvoľnenie. Pomáha uvoľniť bloky, potlačené emócie, odpustiť, pustiť zo seba to, čo už nepotrebujeme úmerne tomu, ako sme pripravení a otvorení to pustiť. S pochopením, že táto očista nie je len jedno rázovou záležitosťou určitej techniky, ale že sa deje neustále v živote a tak sa učíme uvoľniť sa do nej. V rovine rozvíjania súcitu a altruizmu, modlitbou v kruhu podporujeme spoločne toho, kto prechádza očistou. Pomáha to vystúpiť zo sebestrednosti a rozvíjať súcit a bezpodmienečnú službu a pomoc druhým. Pri praktikovaní meditácie v sede sa budeme opierať o buddhistické techniky, čo nám pomôže navracať sa do stredu stability v procese očisty. Cena 65,- € ( v tejto sume je ubytovanie, vegetariánska strava od piatka večere do nedele obeda, organizačný poplatok). V tomto poplatku nie je zahrnuté ocenenie sprevádzania. Za vedenie semináru a podporu pri očiste budete môcť prispieť na mieste vo forme daru a rozvinúť tak štedrosť. Vzhľadom k tomu, že ide o špecifickú prácu, je odporúčaná výšku daru: 70,-€. Je to odporúčaná suma - je teda možné prispieť aj menej, ak vám to vaša finančná situácia nedovoľuje, ale môžete prispieť aj viac, ak budete cítiť, že chcete rozvinúť štedrosť. Seminár prebehne v priestore Kruhového domu, ktorý bol vybudovaný za účelom stretnutí osobnostného rozvoja a je postavený v ducho posvätnej geometrie. Spať sa bude v tomto domčeku a je potrebné si priniesť karimatku a spacák (priestor je vykurovaný). Počet účastníkov je limitovaný na 12 osôb. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť zálohu 50,- €. Záloha je nevratná, buď v prípade nájdenia náhrady sa presúva na náhradníka/náhradníčku alebo z vážnych zdravotných dôvodov presunieme zálohu na ďalší kurz. Objednávky posielajte mailom na milo16@pobox.sk, alebo do spravy cez FB.

......................................................................................................

Srdečne pozývame do  Anaháta centre vo Zvolene na meditáciu pod vedením môjho muža Romana a prácu s tancom pod mojím vedením. Bližšie info:


Tanec Života
Vnútorná práca, liečenie, očista a uvoľnenie cez tanec a meditáciu. 29.5., 18:00 – 20:00,  ďalší termín: 26.6.  Miesto: Anaháta o.z. Zvolen
Poplatok 15,- € Rezervácia: v úvode stránky www.anahata.sk alebo mailom: katarinalevhart@gmail.com, najneskôr 24 hodín pred
Spontánny tanec a hudba majú potenciál uvoľniť zablokovania, liečiť vnútorné dieťa a uvoľniť nás do spontánnosti, prirodzenej podstaty, ktorá je momentálne prekrytá závojom ilúzií. Toto stretnutie ponúka priestor pustiť zo seba staré, čo už nepotrebujete, rozpoznať a chápať sklony, ktoré prinášajú do nášho života utrpenie. Zároveň sa budeme učiť pracovať s emóciami tak, aby sme sa mohli uvoľniť v akejkoľvek situácii nášho života. Cez meditáciu a zdieľanie sa budeme učiť vnímať viac srdcom a zároveň pracovať s mysľou tak, aby sme mohli viac prebúdzať, žiť každodenný život múdro a zdravo, s láskou, stabilitou, radosťou a v mieri so sebou a ostatnými. Meditácia na rozvíjanie bdelosti, láskyplnosti a súcitu
8.máj 2019, 18:00 – 20:00,  ďalší termín: 12.jún    Miesto: Anaháta o.z. Zvolen Poplatok: 15,- € Rezervácia: v úvode stránky www.anahata.sk alebo mailom katarinalevhart@gmail.com  najneskôr 24 hodín pred Bdelosťou a súcitom môžete nadväzovať úprimný vzťah zo sebou, druhými, svetom, odhaľovať sebaklamy brániace vám žiť pravdivo. Učiť sa, že všetko v živote je použiteľné, všetko je cestou, čím získate nástroje ako žiť vedomejšie, s radosťou a so súcitom v srdci. Budeme preto rozvíjať meditáciu bdelosti, praktické spojenie duchovna s bežným životom. Jednoduché vedomie prítomnosti – byť naplno tu a teraz s ľahkosťou a uvoľnenosťou. Budeme môcť skúmať aký je zámer – motivácia, prečo meditujeme a žijeme tak, ako žijeme. Budeme vytvárať zdravý základ pre meditáciu v každodennosti našich životov.Budeme tiež praktikovať meditáciu metta a tonglen – techniky na rozvíjanie láskyplnosti a súcitu. Lektor: Roman Miesler - 29 rokov sa venujem aktívne praxi, ktorá zahrňuje učenie advaity, vipassanové meditácie a techniky tibetského buddhismu. V meditačných seminároch, ktoré vediem od roku 2003, kladiem dôraz na celkový rozvoj, zemitosť, otvorenosť, súcitenie a nepretržitú - kontinuálnu meditáciu, ktorá nie je odlišná od bežného, zdravo vedeného života. Pochádzam z Olomouca. Momentálne žijem na Zaježovej a sprevádzam tiež ľudí v meditačnom ústraní a ústraní v tme.

Ceremónia Cesta za svetlom - do srdca, 12.máj, Modlitebna CČSH Hodonín, Dvořákova

V spolupráci s Andreou AluRea Dovalovou pozývame na vnútornú práce cez tanečnú ceremóniu Cesta za svetlom v priestore modlitebne Cirkvi československej husitskej v Hodoníne.

Ide o individuálnu cestu s jasným osobným zámerom v pohybe a s hudbou. Tým, že si zaviažete oči šatkou, do ktorej vložíte zámer, obrátite pozornosť do vnútra a vydáte sa na vnútornú cestu za svetlom, pravdou, k srdcu.

Táto ceremónia má aj spoločný zámer, ktorým je OBNAŽENIE CITLIVÉHO SRDCA - pokúsime sa odľahčiť srdce od starých tráum a blokov. Obnoviť odvahu a chuť púšťať ochranné obaly okolo srdca, ktorými sme ho doposiaľ chránili v dôsledku zranení v minulosti. Každý v rámci vlastnej kapacity, čo ste momentálne schopný pustiť a odpustiť. Vaša ochota cítiť opäť zraniteľnosť a citlivosť obnaženého srdca, je pochopenie, že otvorené, prebudené srdce je neohrozeným vyjadrením našej podstaty.
Uvoľníme sa v dôvere, že láska môže naplno žiariť a dozrievať v zdravý súcit k sebe a druhým. Ceremónia podporuje schopnosť žiť zdravo a s otvoreným srdcom v každodennom živote.

V ceremónii pracujete najmä cez spontánny tanec/pohyb tela. Nejde o tanečné kroky, ale o spontánne nasledovanie srdca v pohybe, s dôverou v múdrosť tela. Pohyb tela s hudbou majú veľký potenciál uvoľniť do prítomnosti. Očistiť a uvoľniť minulosť - bloky, potlačené emócie, liečiť zranenia, ktoré blokujú váš život.
Ak nie ste zvyknutí tancovať/ pohybovať sa v hudbe, nemusíte mať obavy, tento spôsob práce pomáha uvoľniť aj blok, že „neviete“ tancovať, pretože je to tak prirodzené ako chôdza.
Ceremónia je určená pre kohokoľvek bez ohľadu na pohlavie, vek, pohybové schopnosti, náboženské smerovanie a životný štýl. Je pre kohokoľvek, kto cíti potrebu žiť zdravšie a s láskou.

Ďalším podpornými prostriedkami je neprerušovaný prúd hudby, ohnivý dych a jasný osobný zámer, ktorý si dávate na začiatku do šatky predtým, ako si ju zaviažete na oči. Takto sa vydávate na cestu k pravde, čo prináša hlbší vhľad do fungovania mysle a jej zákonitostí. V tomto nám budú nápomocné tiež buddhistické techniky meditácie a práce s mysľou, ktoré sú veľmi užitočné pre život.
Osobný zámer, ktorý si dávate do šatky, vám pomáha ujasniť si váš momentálny bod práce, čo je pre vás teraz v živote dôležité, či už vnútorne, alebo vo vzťahoch, v práci...Vždy je totiž pred nami bezprostredne len jeden bod, preto je dobré jasne ho vidieť, aby sme vedeli urobiť ďalší krok na našej ceste. Nech môže transformácia prebiehať ruka v ruke so schopnosťou integrovať ju do bežného života.

Sprevádzať vás bude: Katarína Levhart Miesler - vedie sebaspoznávacie, očistné a liečivé semináre s tancom, hudbou a meditáciou a sprevádza ľudí v ústraní v tme v Zaježovej, kde žije so svojou rodinou. Zdieľa svoju cestu a skúsenosť od roku 2004. Kladie dôraz na vyvážený prístup vo vnútornej práci, ktorý účinne kombinuje meditáciu, sebapoznávanie, očistu, liečenie a rozvíjanie súcitu, ktoré majú viesť k prebudeniu a zdravému každodennému životu. Jej úloha počas ceremónie je vytvárať bezpečný priestor, podporu v procese a vedenie. 

Poplatok: 500 Kč / 20 eur
Suma pokrýva základné náklady za organizáciu, príspevok pre modlitebňu. V sume nie je cena lektorke za sprevádzanie a podporu v procese. Katku budete môcť oceniť na mieste formou daru. Tento spôsob umožňuje rozvíjať štedrosť v rámci vašich možností.

Viac informácií a prihlášky: Je potrebné prihlásiť sa vopred na centrum.long@gmail.com alebo 00421908489933. Pre záväzné prihlásenie je potrebné uhradiť poplatok vopred. Informácie o úhrade dostanete po prihlásení sa.
Zobraziť menej

O účinkoch hudby a tanca na liečenie :-)

pondělí 16. listopadu 2015

Ceremónie s hudbou a tancom

Ceremónia “Cesta za Svetlom“ – Ide o individuálnu cestu s jasným osobným zámerom v pohybe a s hudbou. Tým, že si zaviažete oči šatkou, do ktorej vložíte zámer, obrátite pozornosť do vnútra a vydáte sa na vnútornú cestu za svetlom, pravdou, k srdcu. Ceremónia podporuje schopnosť žiť zdravo a s otvoreným srdcom v každodennom živote.

V ceremónii pracujete najmä cez spontánny tanec/pohyb tela. Nejde o tanečné kroky, ale o spontánne nasledovanie srdca v pohybe, s dôverou v múdrosť tela. Pohyb tela s hudbou majú veľký potenciál uvoľniť do prítomnosti. Očistiť a uvoľniť minulosť - bloky, potlačené emócie, liečiť zranenia, ktoré blokujú váš život.
Ak nie ste zvyknutí tancovať/ pohybovať sa v hudbe, nemusíte mať obavy, tento spôsob práce pomáha uvoľniť aj blok, že „neviete“ tancovať, pretože je to tak prirodzené ako chôdza.
Ceremónia je určená pre kohokoľvek bez ohľadu na pohlavie, vek, pohybové schopnosti, náboženské smerovanie a životný štýl. Je pre kohokoľvek, kto cíti potrebu žiť zdravšie a s láskou.

Ďalším podpornými prostriedkami je neprerušovaný prúd hudby, ohnivý dych a jasný osobný zámer, ktorý si dávate na začiatku do šatky predtým, ako si ju zaviažete na oči. Takto sa vydávate na cestu k pravde, čo prináša hlbší vhľad do fungovania mysle a jej zákonitostí. V tomto nám budú nápomocné tiež buddhistické techniky meditácie a práce s mysľou, ktoré sú veľmi užitočné pre život.
Osobný zámer, ktorý si dávate do šatky, vám pomáha ujasniť si váš momentálny bod práce, čo je pre vás teraz v živote dôležité, či už vnútorne, alebo vo vzťahoch, v práci...Vždy je totiž pred nami bezprostredne len jeden bod, preto je dobré jasne ho vidieť, aby sme vedeli urobiť ďalší krok na našej ceste. Nech môže transformácia prebiehať ruka v ruke so schopnosťou integrovať ju do bežného života.

Očistná ceremónia "Pavúčí tanec" - pomáha najmä očiste a liečeniu prostredníctvom pohybu/tanca, spevu a hudby. Očista a liečenie prebieha na fyzickej, mentálnej, emocionálnej, duchovnej úrovni. Podporuje kapacitu súcitu a služby pre druhých. Proces prebieha v kruhu. Každý jednotlivo postupne vstupuje do stredu kruhu, do katarzie, v ktorom púšťa kontrolu. Deje sa to za podpory sprievodkyne a kruhu ľudí, ktorí spoločne tvoria neprerušovaný prúd živej, intuitívne tvorenej hudby, spevom, tancom a modlitbami podporujú proces človeka v strede. 
V rovine očisty je zámerom očistiť sa z jedov minulosti (traumy, šoky), ktoré sa nám doposiaľ nepodarilo uvoľniť a ktoré naďalej otravujú telo, myseľ, reč, srdce a podmieňujú náš život, vzťahy, prácu, vnútorný mier a uvoľnenie. Pomáha uvoľniť bloky, potlačené emócie, odpustiť, pustiť zo seba to, čo už nepotrebujeme úmerne tomu, ako sme pripravení a otvorení to pustiť. S pochopením, že očista nie je len jedno rázovou záležitosťou určitej techniky, ale že sa deje neustále v živote a tak sa učíme uvoľniť sa do nej. V rovine rozvíjania súcitu v kruhu podporujeme spoločne toho, kto prechádza očistou. Pomáha to vystúpiť zo sebestrednosti a rozvíjať súcit a bezpodmienečnú službu a pomoc druhým.

Moja výpoveď o účinkoch hudby a tanca na liečenie. Je tu aj bližší popis Pavúčíeho tanca, ku ktorému bol inšpiráciou juhotaliansky rituál Tarantella:-)

Tu je článok: http://ciernalabut.sk/2560/tanec-a-hudba-ako-liek-na-depresiu/

Ceremónia "Tanec masiek" - prebieha v kruhu ľudí so spoločným zámerom – zviditeľniť masky, ktorými sa chránime. Tie nepotrebné v tanci odhodiť a tie, ktoré ďalej potrebujeme použivať, zvedomiť a viac pochopiť ich význam pre náš život. Ceremónia prebieha tak, že postupne vstupujete do kruhu s vlastnou maskou, ktorú si dopredu vyrobíte. Kruh tvoria ostatní, ktorí pre vás vytvárajú neprerušovaný prúd živej, intuitívne tvorenej hudby, spevu a tanca. Spoločne takto vysielajú podporu a neustálu modlitbu - prianie pre vás, nech sa poliečite a oslobodíte. Následne prizvete do kruhu intuitívne jedného človeka, aby s vami zdieľal tanec vo dvojici. Prostredníctvom neho sa vám podarí uvidieť odraz seba, vlastné masky, ktoré následne vedome odhadzujete. Môžete zažiť prebudenie a pochopenie toho, kým nie ste. Takto postupne všetci vchádzajú do kruhu, zvedomujú svoje masky a odhadzujú tie nepotrebné, čím sila kruhu vzrastá.

čtvrtek 24. ledna 2013

Foto z meditačno-očistných seminárov s tancom

Ceremónia cez tanec a hudbu - Cesta za svetlom 26.7. Praha

Hudba a tanec ako brána k prebudeniu
30.4. - 4.5.Intenzívny seminár
Indiánske liečebné techniky amazónskymi rastlinami s rodeným Kichwa indiánom Augustinom Grefa

Foto z akcie

Intenzívny seminár 
HUDBA A TANEC AKO BRÁNA K PREBUDENIU
30.4. - 4.5. 2014 Vzdelávacie centrum Zaježová

Foto z akcie


Intenzívny seminár
ZASTÁVKA ‘TU A TERAZ‘
8. mája – 12. mája 2013  Vzdelávacie centrum Zaježová

Foto z akcie

DO NOVÉHO ROKU INAK...
Víkend pre nachádzanie  odpovedí na vaše smerovanie  do roku 2013
4.1. – 6.1. 2013 

Foto z akcie

Intenzívny seminár  
Duša vnútorný liečiteľ
27.4. - 1.5. 2012 Vzdelávacie centrum Zaježová

 


Intenzívny seminár pre ženy v prírode

ŽENA A PRÍRODA

29. júna - 3. júla 2012 Vzdelávacie centrum Zaježová
Intenzívny seminár pre ženy
Volanie ženy divošky
1.3. - 4.3. 2012 Vzdelávacie centrum Zaježová

Foto z akcie 
Intenzívny seminár spontánneho tanca a maľby
Dotyky motýlich krídel
4.8. - 7.8. 2011 Vzdelávacie centrum Zaježová 

Foto z akcie
Intenzívny seminár pre ženy
V KRUHU ŽIEN
22.1. – 24.1. 2010 Vzdelávacie centrum Zaježová

1 Foto z akcie
2 Foto z akcie

Šimonkiným objektívom

Intenzívny workshop
V RYTME SRDCA
25.1. 2014 Topoľčany
středa 29. června 2011

Ústranie v tme v Zaježovej

S mojim mužom Romanom sprevádzame ľudí v ústraní v tme v domčekoch v rámci Vzdelávacieho centre Zaježová do konca júna. 

Živica sa rozhodla od 1. júla zatvoriť domčeky pre ústrania v tme v rámci areálu Vzdelávacieho centra Zaježová. 

Preto sme sa rozhodli od 1. júla poskytovať ústranie v tme v novo postavenom domčeku na našom pozemku blízko domu, kde bývame v Zaježovej. Je to asi 15 minút pešo od Vzdelávacieho centra Zaježová. 
Hlásiť sa môžete už teraz. Momentálne prebieha výstavba, akákoľvek podpora je vítaná. 
Ústranie v tme je k dispozícii pre všetkých, ktorí majú záujem o túto jedinečnú techniku práce s mysľou. Opiera sa o tmu, ticho a vrodenú múdrosť, ktorá je prítomná v každom z nás. 
Viac informácií nájdete na stránke: http://centrumlong.vlastnyweb.sk/ustranie-v-tme/